(time()-(60*60))) { return ("pred ".round((time()-$var)/60)." minútami"); } else { if ( (date("j",$var)==date("j")) && (date("n",$var)==date("n")) && (date("Y",$var)==date("Y")) ) { return ("dnes ".date("H:i", $var)); } else { if ( mktime(0,0,0,date("n", $var),date("j", $var),date("Y", $var))==mktime(0,0,0,date("n"),date("j")-1,date("Y"))) { return ("včera ".date("H:i", $var)); } else { return (date("j.n.Y H:i", $var)); } } } } } ?> Vtáčia chrípka - Informačný portál o vtáčej chrípke

Čo napísali noviny o vtáčej chrípke

article as $row) { if (($i>=($pageNumber*8)) && ($i<(($pageNumber+1)*8))) { echo '

'.$row->text."

"; echo '
'.$row->description.' čítaj ďalej

'; } $i++; } $totalCount=count($x->article); echo '
'; if ($pageNumber>0) { echo 'Späť'; } for ($i=0; $i<=bcdiv($totalCount,8); $i++) { if ($i==$pageNumber) { echo ''.($i+1).''; } else { echo ' '.($i+1).' '; } } if ((($pageNumber+1)*$onPage)<$totalCount) { echo ' Ďalej'; } echo '
'; ?>
NAHLASOVANIE a KONTAKTY
V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp), prípadne priamo ŠVPS SR .
Zdroj : svps.sk
Vtáčia chrípka v Európe Vtáčia chrípka v Európe.

Webdesign - CMS - Software - EUROIT - IT Solutions & Services